Regulamin Darowizn

§1.
INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa potrzebni.org.pl jest prowadzona przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa (zwaną dalej Federacja FOSa), z siedzibą
w Olsztynie przy ul. Linki 3/4, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń KRS 0000213652, NIP 7393452954,Regon 519643124.
Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie potrzebni.org.pl realizowanego przez serwis PayU SA.
Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://potrzebni.org.pl/regulamin-darowizn/

§2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Federacji FOSa celem wsparcia kampanii „Potrzebni”.
Darowizny przekazywane za pomocą strony potrzebni.org.pl przekazywane mogą być w sposób ciągły, do czasu formalnego zakończenia kampanii.
W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie potrzebni.org.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl
W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych,
Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.
Darczyńca przed przekazaniem darowizny zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z jego akceptacją.

§3.
PRZETWARZANIE DANYCH

Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Federację FOSa, zgodnie z warunkami Regulaminu
i w celach w nim określonych.
Administratorem danych osobowych jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn.  Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej . Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
Dane mogą być  przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

§4.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.
Reklamację należy zgłosić na adres: kontakt@potrzebni.org.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Federację FOSa  indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Darowizny przekazywane Federacji FOSa przeznaczane są wyłącznie na określone statutowo działania organizacji.
 Federacja FOSa jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, na której rzecz przekazywane darowizny mogą zostać uwzględnione przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), tym samym zmniejszając podstawę opodatkowania darczyńcy.
Federacja FOSa ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.