Statut

STATUT
FEDERACJI ORGANIZACJI SOCJALNYCH
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FOSa

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa” (zwana dalej Federacją) stanowi dobrowolny związek stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w zakresie pomocy społecznej. Federacja działa na podstawie przepisów Ustawy – prawo o stowarzyszeniach oraz w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Federacja może przyjmować i wchodzić w struktury krajowe i międzynarodowe na zasadach określonych przez odpowiednie umowy.

§ 3

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOS-a działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą władz Federacji jest miasto Olsztyn.

§ 4

Federacja posiada osobowość prawną, używa pieczęci, symbolu, odznaki.

ROZDZIAŁ II

CELE I DZIAŁANIA FEDERACJI

§ 5

Cele federacji to:
1. rozwój pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. promocja działalności charytatywnej;
3. rozwój ochrony i promocji zdrowia;
4. promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osieroconych;
5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. rozwój działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. rozwój edukacji, oświaty i wychowania;
8. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
9. rozwój pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
10. rozwój i promocja wolontariatu;
11. rozwój organizacji socjalnych;
12. wspieranie członków federacji;
13. reprezentowanie członków federacji;
14. rozwój i promocja działań w obszarze ekonomii społecznej
15. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

§ 6

Powyższe cele federacja realizuje poprzez:
1. badanie potrzeb środowisk lokalnych;
2. organizację szkoleń, poradnictwo w zakresie prowadzonych działań, dystrybucja informacji;
3. profilaktykę i działania na rzecz poprawy warunków życia;
4. aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej regionu i kraju;
5. wspieranie i inicjowanie różnorodnych form pomocy (grup samopomocowych, grup wsparcia i in.);
6. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji socjalnych;
7. współpracę z administracją publiczną w sferze socjalnej;
8. wspieranie mechanizmów adaptacji i readaptacji społecznej osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych, niepełnosprawnych, osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
9. koordynowanie działań mających na celu realizację postulatów członków Federacji oraz grup społecznych nie będących członkami Federacji i reprezentowanie ich interesów;
10. prowadzenie działalności wydawniczej;
11. inicjowanie współpracy zagranicznej członków Federacji.

§ 7

1. W celu realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami PKD w zakresie:
Drukowanie gazet 18.11.Z
Pozostałe drukowanie 18.12.Z
Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z
Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona poprzez domy wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
Restauracje i inne stale placówki gastronomiczne 56.10.A
Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
Przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z
Wydawanie książek 58.13.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań i programów telewizyjnych 59.13.Z
Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.12.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
Działalność portali internetowych 63.12.Z
Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana 63.99.Z
Działalność prawnicza 69.10.Z
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
Stosunki między ludzkie (public realitons) i komunikacja 70.21.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A
Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji 73.12.Z
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
Działalność fotograficzna 74.20.Z
Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.44.Z
Działalność pośredników turystycznych 79.11.B
Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzieindziej nieklasyfikowana 79.90.Z
Działalność związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana 82.99.Z
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 84.11.Z
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 84.12.Z
Kierowanie w zakresie efektywnego gospodarowania 84.13.Z
Pozaszkolne poza szkolne formy edukacji , gdzie indziej nieklasyfikowane 85.59.Z
Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z
Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana 94.90.Z
Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego 95.12.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana 96.09.Z
2. Federacja może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Federacja składa się z członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych

§ 9

Członkowie zwyczajni – organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego działające na polu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

§ 10

Członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne nie zobowiązane do płacenia składek członkowskich, ale wspierające działalność federacji w formie materialnej lub wkładu pracy.

§ 11

Członkowie honorowi – osoby prawne lub fizyczne szczególnie zasłużone dla realizacji celów federacji.

§ 12

Warunkiem przystąpienia organizacji do Federacji jest podjęcie uchwały przez właściwy organ danej organizacji. Każda organizacja oddeleguje jednego przedstawiciela do reprezentowania organizacji w Federacji na okres jednej kadencji (4 lata).

§ 13

Nowych członków Federacji przyjmuje Zarząd; Zarząd również podejmuje decyzje o rozwiązaniu współpracy federacji z organizacją członkowską. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Zebrania Walnego Federacji. Ponadto przynależność członka Federacji ustaje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2. Zaprzestanie działalności lub utraty osobowości prawnej;
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu za nie wywiązywanie się z obowiązków i zobowiązań, oraz za działania podejmowane na szkodę Federacji.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Federacji.
2. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Federacji.
3. Uczestnictwa w walnym zebraniu i innych przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji.

§ 15

Członek wspierający ma prawo:
1. Uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i pracach Federacji.
2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Federacji.
3. Korzystać z usług i urządzeń na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 16

Członek honorowy ma prawo:
1.Uczestnictwa w przedsięwzięciach Federacji;
2.Korzystania z wiedzy i doświadczeń będących w dyspozycji Federacji;
3.Swobodnego wypowiadania się w sprawach funkcjonowania oraz kształtowania jej programu.

§ 17

Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Federacji.
2. Aktywnie uczestniczyć w działalności Federacji.
3. Regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 18

Członek wspierający jest zobowiązany:
1. Popierać cele i wspierać działalność Federacji.
2. Wnosić zadeklarowane wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne w wysokości, w formie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem drogą umowy.

§ 19

Członek honorowy jest zobowiązany:
1.Przestrzegać postanowień Statutu i innych przepisów obowiązujących w Federacji;
2.Wspierać działania Federacji;
Dbać o dobre imię Federacji.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FEDERACJI

§ 20

Władzami Federacji są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 21

Kadencja władz Federacji trwa cztery lata.

§ 22

Członkami władz Federacji mogą być tylko upoważnieni przedstawiciele organizacji – członków zwyczajnych.

§ 23

Na walne zebranie każda organizacja oddelegowuje swojego przedstawiciela.

§ 24

Uchwały władz posiadają moc jeżeli zapadły zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.

§ 25

Na żądanie zwykłej większości członków władz, w indywidualnych sprawach można podejmować uchwały większością kwalifikowaną tj. 2/3 głosów.

§ 26

Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków. Drugi termin winien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

§ 27

Wybór władz Federacji odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że zwykła większość członków zażąda głosowania tajnego.

§ 28

W przypadku rezygnacji członka władz Federacji ze sprawowania swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, skład tych władz uzupełniany jest spośród osób, które w trakcie walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego otrzymały w kolejności największą liczbę głosów. Jeżeli nie ma takich osób lub nie wyrażają zgody, zawsze można dokooptować inne osoby spośród swoich członków. Osoby te powinny być zaakceptowane na Zebraniu Walnym Federacji. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 50 % składu członków władz pochodzących z wyboru.

§ 29

W wypadku zaprzestania działalności organizacji członkowskiej, której przedstawiciel był we władzach Federacji, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swego składu inną osobę z organizacji członkowskiej Federacji.

§ 30

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Federacji.

§ 31

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 32

Walne Zebranie zwołuje się nie rzadziej jak raz w roku.

§ 33

O terminie miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków na piśmie, co najmniej 14 dni przed terminem.
W przypadku braku kworum 30 min po wyznaczonym terminie obecni członkowie stanowią kworum.

§ 34

Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarząd może zwoływać z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie jednej drugiej liczby członków wyrażone na piśmie, o czym powiadamia członków w terminie 14 dni przed zebraniem.

§ 35

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami do których zostało zwołane. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do zwołania takiego zebrania.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie zmian w statucie.
2. Ustalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
3. Uchwalanie kierunków i programów działania Federacji.
4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w liczbie przez siebie ustalonej na daną kadencję.
5. Ocena działania Zarządu i udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Federacji z minionej kadencji.
7. Zatwierdzanie bilansów z finansowej działalności Federacji.
8. Ocena pracy Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.
10. Ustanawianie wysokości składki członkowskiej na każdy rok.
11. Rozwiązanie Federacji.

ZARZĄD

§ 37

Zarząd składa się od 5 do 9 osób w tym z prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

§ 38

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ze swojego składu wybiera osoby funkcyjne poza prezesem.
O ukonstytuowaniu się Zarządu prezes powiadamia członków federacji.

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy do roku.

§ 40

Członek Zarządu oraz członek jego rodziny nie może zasiadać w składzie Komisji Rewizyjnej.

§ 41

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz.
2. Kierowanie działalnością Federacji pomiędzy Walnymi Zebraniami.
3. Uchwalanie planów pracy oraz sposobów realizacji uchwał Walnego Zebrania.
4. Ustalanie planów dochodów i kosztów federacji.
5. Zarządzanie majątkiem federacji.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
8. Przedkładanie sprawozdań z działalności federacji Walnemu Zebraniu.
9. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Federacji, powstałych na tle działalności Federacji.
10. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
11. Podejmowanie innych działań nie przypisanych do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 42

Do realizacji zadań statutowych federacji Zarząd może:
1. utworzyć biuro federacji i określić jego kompetencje;
2. powołać dyrektora biura i określić jego kompetencje
3. powoływać komisje, zespoły robocze itp.

§ 43

Do realizacji zadań statutowych federacji mogą być zatrudniani pracownicy.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 44

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej federacji, wybranym przez Walne Zebranie, składa się z 3 do 5 osób.

§ 45

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach zarządu z głosem doradczym.

§ 46

Członek Komisji Rewizyjnej oraz członkowie jego rodziny nie mogą zasiadać w składzie Zarządu.

§ 47

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu, który zatwierdza Walne Zebranie Federacji.

§ 48

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 49

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

§ 50

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.Kontrolowanie całokształtu działalności Federacji.
2. Przedstawianie Zarządowi Federacji uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej.
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK FEDERACJI

§ 51

Majątek federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 52

Na przychody federacji składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Wpłaty członków wspierających.
3. Dotacje celowe osób prawnych krajowych i zagranicznych na realizację określonych przedsięwzięć.
4. Darowizny gotówkowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.
5. Dochody z użytkowania majątku trwałego i ruchomego.
6. Spadki i darowizny.
7. Kontrakty na realizację zadań zleconych przez administrację publiczną.
8. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Federację.
9. Inne wpływy prawem nie zabronione.

§ 53

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Federacji jest rok kalendarzowy.

§ 54

1. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Federacji,
2. Członkowie władz Federacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub diet w wysokości nie wyższej, niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr. 45 poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
3. Szczegółowe zasady (ustalenie wysokości i wskazanie osób) określa Zarząd.

§ 55

Działalność statutowa Federacji może być dofinansowaną ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego wg zasad określonych ogólnie dla organizacji pozarządowych.

§ 56

1. Majątek Federacji może być użyty wyłącznie na cele statutowe federacji.
2. Majątkiem Federacji zarządza i rozporządza Zarząd Federacji.
3. Zobowiązania majątkowe i oświadczenia woli wymagają dla swojej ważności podpisów 2 osób spośród Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd.
4. Ważność innych pism wymaga podpisu prezesa lub wiceprezesa lub osoby przez nie upoważnionej.
5-9 skreślono

ROZDZIAŁ VI

§ 57

Zmiany w statucie Federacji uchwala Walne Zebranie większością kwalifikowaną 2/3 głosów, obecnych na Walnym Zebraniu zgodnie z § 26

§ 58

Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu zgodnie z § 26.

§ 59

Rozwiązanie Federacji następuje w sytuacji, gdy:
– dalsza działalność prowadziłaby do jej niewypłacalności,
– majątek Federacji nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań,
– na wniosek członków Federacji.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Federacji, Zebranie Walne wyznacza komisję likwidacyjną i postanawia o przeznaczeniu majątku federacji.

Statut z dnia 17 maja 2016 r.