Seniorzy chcą mieć swoje rady

W całym kraju funkcjonuje blisko 400 rad seniorów. Wydaje się, że to dużo jednak biorąc pod uwagę, że liczba gmin wynosi prawie dwa i pół tysiąca widzimy, że interesy seniorów reprezentowane są jedynie w co szóstym samorządzie. Trochę lepiej jest w naszym województwie, gdzie na 121 gmin funkcjonuje około 30 rad seniorów.

Obecne przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie powiatowym zawierają regulacje doprecyzowujące tworzenie gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad seniorów.

Możliwość powołania rady seniorów na wniosek odpowiedniej liczby mieszkańców powyżej 60 roku życia jest w przypadku, gdy:

  • W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW NA WNIOSEK CO NAJMNIEJ 50 MIESZKAŃCÓW;
  • W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. NA WNIOSEK 100 MIESZKAŃCÓW;
  • W POWIECIE DO 100 TYS. NA WNIOSEK 150 MIESZKAŃCÓW;
  • W POWIECIE POWYŻEJ 100 TYS. NA WNIOSEK 250MIESZKAŃCÓW;
  • NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM MOŻE ZOSTAĆ ZAINICJOWANA PRZEZ CO NAJMNIEJ 500 MIESZKAŃCÓW(DLA WOJEWÓDZTW DO 2 MLN) LUB 800 MIESZKAŃCÓW(DLA WIĘKSZYCH WOJEWÓDZTW).

Przepisy zobowiązują wszystkie szczeble samorządu do zapewnienia i finansowania obsługi administracyjno-biurowej rad. Środki na ten cel  mają znaleźć się w budżetach samorządów. Rady będą mogły też korzystać z istniejących zasobów takich jak pomieszczenia, a także liczyć na wsparcie urzędników. Członkowie Rady Seniorów mogą też otrzymać zwrot kosztów związanych
z uczestnictwem w posiedzeniach lub wydarzeniach, na których reprezentują Radę Seniorów. Jednakże zwrot taki może zostać dokonany wyłącznie na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 30 dni od momentu poniesienia wydatków. Co istotne, o możliwości zwrotu kosztów decyduje samorząd. Jest to jedna z kwestii, które mogą znaleźć się w statucie rady seniorów. Powołanie Rady Seniorów oraz nadanie jej statutu to bowiem kompetencja rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa.

W statucie nowej rady ma się znaleźć między innymi:

  • PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU JEJ CZŁONKÓW;
  • ZASADY ORAZ SPOSÓB DZIAŁANIA RADY;
  • DŁUGOŚĆ TRWANIA JEJ KADENCJI;
  • ZASADY ZWIĄZANE Z WYGAŚNIĘCIEM MANDATU I ODWOŁANIEM CZŁONKÓW RADY.

Dlatego niezwykle istotne jest włączanie się środowisk seniorskich już w proces przygotowania projektu uchwały i statutu. Na tym już bowiem etapie rozstrzyga się jak nowa rada będzie funkcjonowała.

Monika Michniewicz

Na zdjęciu Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów Federacji FOSa.