Szkolenie dla pracowników OPS – Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc.

W dniu 5 września 2023r., trenerki Federacji FOSa, Monika Michniewicz i Aneta Fabisiak-Hill poprowadziły szkolenie dla pracowników olsztyńskich ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz domów opieki społecznej, upowszechniające Ścieżkę pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc. Na szkolenie zaprosił nas Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla. Osób Chorych na Cukrzycę “SZANSA”.

Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem wszechobecnym we wszystkich krajach regionu europejskiego. Szacunki wskazują, że co najmniej 4 miliony osób powyżej 60 r.ż. doświadcza złego traktowania. Pełna skala problemu nie jest do końca znana, ale ma daleko idące konsekwencje dla psychicznego i fizycznego samopoczucia dziesiątek milionów starszych ludzi a pozostawienie bez kontroli może spowodować ich przedwczesną śmierć. Wśród ujawnionych typów przemocy domowej wobec osób starszych najczęściej zdarzała się przemoc psychiczna – 97,2%, były to wyzwiska (90,1%), poniżanie (78,5%), krytykowanie (77,9%) oraz stosowanie gróźb (77,3%) i ośmieszanie (68,7%). Przemoc fizyczna występowała w 76% zgłoszonych interwencji. W wielu przypadkach osoby starsze doznawały jednocześnie wielu form przemocy fizycznej: 77,5% doznało jednocześnie uderzenia i popychania, a 66,7% popychania i policzkowania. Przemoc ekonomiczna miała miejsce w 46,5% przypadkach przemocy domowej, a więc tego rodzaju nadużyć doznał blisko co drugi starszy człowiek. W Polsce i w Województwie Warmińsko-Mazurskim brak jest skutecznego systemu wsparcia osób starszych zagrożonych przemocą. Nie ma też dostępu do uporządkowanej informacji o dostępnych formach pomocy.

W ramach projektu Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych prowadzimy kampanię STOP Przemocy wobec Osób Starszych i prowadzimy szkolenia uwrażliwiające na zjawisko krzywdy seniorek i seniorów dla pracowników

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • urzędów gmin;
  • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policja, kuratorzy sądowi i inni);
  • jednostek ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni itd.);
  • rad seniorów;
  • całodobowych placówek zapewniających pobyt osobom starszym;
  • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
  • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc;