Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Po raz kolejny został wydłużony termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wśród powodów: brak lekarzy orzeczników w zespołach.

Zmiana terminu ważności orzeczeń podyktowana była wydłużonym czasem oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o wydanie nowych orzeczeń przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Ustawodawca postanowił podjąć interwencję, ponieważ w niektórych regionach Polski czas oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia wynosi nawet kilka miesięcy. Drugim powodem, który został wskazany za wydłużeniem terminu ważności orzeczeń, jest brak chętnych lekarzy orzeczników do prac w zespołach orzekających o niepełnosprawności. Skutkiem takich działań, było to, że osoby z niepełnosprawnością traciły uprawnienia wydawane na podstawie posiadanego orzeczenia.
Ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Dz. U. poz. 2768, została wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429, których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
Ważność do 30 września 2024 r. zachowały także karty parkingowe, nie dłużej jednak niż do wydania nowego, prawomocnego orzeczenia.
Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku
z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i zależy od terminu ważności orzeczenia, to wydłużone zostaje także prawo do otrzymywania tego świadczenia. Będzie to decyzja podjęta z urzędu, bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego (lub jego aktualizacji).
Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, albo świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej. Prawo do świadczenia zostało przedłużone na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Co istotne, ustawa obowiązuje od 30 grudnia 2023 r., w związku z czym to przywraca moc prawną orzeczeniom, które wygasły po 5 sierpnia 2023 roku.

Tomasz Tokarczyk. Pracownik Federacji FOSa. Prowadzi doradztwo z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami.
Fot: freepik.com