Wyróżnienie AMICUS BONUS dla FOSy

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa otrzymała wyróżnienie w trakcie gali AMICUS BONUS. To wyróżnienie napawa nas dumą i wypełnia wdzięcznością. To zasługa całego zespołu i ludzi wokół nas! Dziękujemy.

– W społecznościach, regionach, są m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych są blisko ludzi, którzy potrzebują pomocy – mówi Piotr Opaczewski, wojewoda warmińsko-mazurski. – W organizacjach pozarządowych działa wolontariat, do którego zgłaszają się ludzie, którzy nie oczekując żadnego wynagrodzenia pomagają ludziom potrzebującym wsparcia. Amicus Bonus to ogromne podziękowanie wszystkim, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności. Zawsze podkreślam też, że by pomagać innym, trzeba być po prostu dobrym człowiekiem.

Nagrodę AMICUS BONUS ustanowił w 2007 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Od tamtej pory, każdego roku, nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wśród wyróżnionych osób znalazł się Piotr Baczewski, prezes Stowarzyszenie  “Jesteśmy Razem” / Centrum Barka, naszej organizacji członkowskiej, otrzymał statuetkę AMICUS BONUS w kategorii indywidualnej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

W roku 2023 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:

Piotr Baczewski – Prezes  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim
 
  za wieloletnią działalność  na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, twórcze reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne, empatię oraz stwarzanie atmosfery przyjaźni i poszanowania

 

W kategorii zespołowej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kętrzynie – za działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin najbardziej potrzebujących, budowanie w powiecie kętrzyńskim systemu wsparcia osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego.

Medale oraz  listy gratulacyjne otrzymali:

Klub „Senior+” w Złotowie – za  podejmowane działania i przedsięwzięcia edukacyjne, prozdrowotne, artystyczne, kulturalne, integrujące nie tylko środowisko seniorów, ale również społeczność lokalną;

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie – za realizowanie przez Federację wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu wsparcie i rozwój szeregu organizacji i społeczności, a także działania na rzecz Uchodźców
z Ukrainy;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – za działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz narażonych na wykluczenie społeczne;

Marta Żelazna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – za realizowane działania na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych, rozwój form wsparcia dedykowany tym osobom, w tym wdrażanie projektu „Opieki Wytchnieniowej”;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie – za podejmowane liczne inicjatywy,
a w szczególności organizację otwartego wydarzenia pod nazwą Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie – za podejmowane działania na rzecz mieszkańców gminy Lelkowo mające na celu integrację  i aktywizację środowiska
w rozwiazywaniu problemów społecznych;

Wioletta Tańska – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowie – za wieloletnią pracę, poświęcenie, zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym;

Małgorzata Dziawer – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku –
za wieloletnią pracę na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz narażonych na wykluczenie społeczne;

Środowiskowy  Dom Samopomocy w Żelaznej Górze – za  organizację wielu imprez
i przedsięwzięć mających na celu aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną;

  1. Ignacja Skowronek – była dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęczowy Dom” w Ełkuza wieloletnią pracę w niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodzinom;

Ewa Karpowicz  – była prowadząca Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Olsztynie z siedzibą
w Dywitach – za zaangażowanie w działania na rzecz dzieci potrzebujących szczególnej  ochrony i pomocy ze strony dorosłych.